Matematyka dla Dzieci – Cyfry – Gry dla Dzieci 1.25 APK MOD

Matematyka dla Dzieci – Cyfry – Gry dla Dzieci 1.25 APK MOD Matematyka dla Dzieci – Cyfry – Gry dla Dzieci  –

( )

Matematyka dla Dzieci – Cyfry – Gry dla Dzieci 1.25 APK MOD

Screenshot of Matematyka dla Dzieci – Cyfry – Gry dla Dzieci

Matematyka dla Dzieci - Cyfry - Gry dla Dzieci APK MOD Download 1

Nauka matematyki – dodawania i odejmowania od 1 do 10 jeszcze nigdy nie była taka prosta i przyjemna. Nauczmy dzieci (dziewczynki i chłopców) matematyki dzięki prostej, polskiej, aplikacji edukacyjnej – Matematyka dla Dzieci – Cyfry. Ta urocza polska gra edukacyjna rozwija umiejętności dodawania i odejmowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Dzieci uczą się matematyki poprzez:
✔ pisanie cyferek po śladzie,
✔ działanie na zbiorach,
✔ dodawanie i odejmowanie cyferek i elementów od 1 do 10,
✔ sortowanie i porównywanie.

Znajdziecie tutaj 6 wyjątkowych edukacyjnych gier matematycznych dla dzieci z dodawaniem i odejmowaniem cyferek do 10 opracowanych przy pomocy nauczycieli i rodziców, które pomogą Wam rozpocząć przygodę z matematyką.

Celem tej edukacyjnej aplikacji jest rozwój logicznego myślenia u dzieci, umiejętności i sprawności matematycznych, inteligencji, jak też skupienia uwagi dzieci i ćwiczenia pamięci zarówno u chłopców jak i dziewczynek w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (5, 6 i 7 lat).

Aplikacja zwiera gry matematyczne dla dzieci:

* Maszyna do robienia soku – przygotuj sok z odpowiedniej ilości owoców.
* Puzzle – ułóż puzzle w odpowiedniej kolejności, od najmniejszego do największego i odwrotnie.
* Samoloty – dopasuj do siebie odpowiednie cyfry (pokazane na palcach i na elementach) – wskaż w którym samolocie jest więcej/mniej elementów, wskaż, w którym samolocie jest większa/mniejsza cyfra.
* Karmienie hipopotama – dodawanie w zakresie do 10.
* Surykatki – odejmowanie w zakresie do 10.
* Wyścigi samochodowe – jedź, wyprzedzaj i wskazuj odpowiednie wyniki odejmowania i dodawania.

Kolorowa grafika, ciekawe różnorodne zadania dostosowane do odpowiedniego wieku gracza sprawiają, że dzieci chętnie sięgają po naszą aplikację do nauki matematyki i nigdy się nie nudzą. Od lat wiadomo, iż nauka poprzez zabawę w przypadku przedszkolaków i kilkulatków jest najbardziej efektywna.

Nasza aplikacja matematyczna śmiało może posłużyć rodzicom w przygotowaniu dzieci do szkoły, a także nauczycielom na lekcjach matematyki w klasach 1-2.

Matematyka- Cyferki dla dzieci:

✔ kształtują umiejętności liczenia w tym dodawania i odejmowania – liczenie konkretnych przedmiotów, a także liczenie na palcach i w pamięci,
✔ wspomagają u dzieci rozwój operacyjnego rozumowania – przygotowanie dziecka do zrozumienia pojęcia liczb naturalnych,
✔ uczą sortowania elementów – wprowadzenie do pojęć zbiorów i elementów,
✔ przygotowują dzieci do układania i rozwiązywania zadań arytmetycznych oraz zapisu czynności matematycznych – przygotowanie do lekcji matematyki w szkole.

CECHY APLIKACJI:

✔ wszystkie gry pełne są wesołych animacji,
✔ lektor podpowiada co należy robić,
✔ dziecko uczy się matematyki przez zabawę,
✔ prosta nawigacja.

Warto korzystać z zabaw matematycznych gdyż wpływają one na rozwój wielu sfer umysłu dzieci.

Miłej zabawy i nauki!
+++

Twoja opinia o aplikacji jest dla nas niezwykle ważna! Jeśli masz pytania lub uwagi, prosimy o przesłanie ich na nasz email [email protected]

Naszą pasją są aplikacje dla dzieci (sami jesteśmy rodzicami maluchów). Naszym celem jest stworzenie najwyższej jakości gier na smartfony i tablety dla małych dzieci oraz przedszkolaków. Tworzymy gry, które są zabawne i zarazem edukacyjne, które pozwalają dzieciom odkrywać i poznawać otaczający świat. 123 Kids Fun Apps jest członkiem wielu grup programistów pragnących promować wysokiej jakości aplikacje dla dzieci i rodziców.
Learning math – add and subtract from 1 to 10 has never been so easy and fun. Let’s teach children (girls and boys) mathematics thanks to a simple, Polish, educational application – Mathematics for Children – Numbers. This cute Polish educational game develops the skills of adding and subtracting children in preschool and early school age.

Children learn math by:
✔ writing numbers on the trace,
✔ working on collections,
✔ adding and subtracting numbers and items from 1 to 10,
✔ sorting and comparing.

Here you will find 6 unique educational math games for kids with addition and subtraction of numbers up to 10, developed with the help of teachers and parents, which will help you start your adventure with math.

The aim of this educational application is the development of logical thinking in children, math skills and abilities, intelligence, as well as children’s attention and memory exercises in both boys and girls in preschool and early school age (5, 6 and 7 years). < / b>

The app includes math games for kids:

* Juice making machine – prepare the juice from the right amount of fruit.
* Puzzle – put the puzzle pieces in the correct order, from the smallest to the largest and vice versa.
* Airplanes – match the appropriate numbers (shown on the fingers and on the elements) – indicate in which plane there are more / less elements, indicate which plane has a larger / smaller number.
* Hippo Feeding – Adding up to 10.
* Meerkats – subtraction up to 10.
* Car racing – drive, overtake and pinpoint the corresponding subtraction and addition results.

Colorful graphics, interesting and diverse tasks adapted to the appropriate age of the player make children eagerly reach for our math learning application and never get bored. It has been known for years that learning through play is the most effective in the case of preschoolers and toddlers.

Our math app can be used by parents in preparing children for school, as well as for teachers in math lessons in grades 1-2.

Matematyka- Numbers for children:

✔ shape counting skills, including addition and subtraction – counting specific items, as well as counting on fingers and in memory,
✔ support the development of operational reasoning in children – preparing the child to understand the concept of natural numbers,
✔ teach to sort items – an introduction to the concepts of sets and items,
✔ prepare children to compose and solve arithmetic problems and write math activities – preparation for math lessons at school.

APP FEATURES:

✔ all games are full of happy animations,
✔ the teacher tells you what to do,
✔ the child learns math while having fun,
✔ simple navigation.

It is worth using math games because they affect the development of many spheres of children’s mind.

Have fun and learn!
+++

Your opinion about the application is extremely important to us! If you have questions or comments, please send them to our email [email protected]

Apps for children are our passion (we are the parents of kids). Our goal is to create the highest quality games for smartphones and tablets for toddlers and preschoolers. We create games that are fun and educational at the same time, allowing children to discover and learn about the world around them. 123 Kids Fun Apps is a member of many developer groups looking to promote high-quality apps for kids and parents.

com.rosapp.CyferkiFree

100,000+

Android 4.2+

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *