http://majorpak.com
ABC

Več kot fer. HOFER. 3.11.0 APK App

June 3, 2020 0 By pakadmin

Več kot fer. HOFER.  – Več za vas! Celotno ponudbo in informacije o odpiralnih časih smo združili v eni aplikaciji!

Ne glede na to, ali ste doma ali na poti, lahko do informacij o naši aktualni posebni ponudbi dostopate enostavno in udobno, na posebej zanimive izdelke pa vas po želji lahko tudi opomnimo.

Ročno pisanje nakupovalnega seznama je preteklost, saj smo za vas pripravili Hoferjevo aplikacijo za pametne telefone. Z našo aplikacijo zagotovo ničesar več ne boste pozabili kupiti. Poleg tega vas brezplačna aplikacija obvešča o aktualni posebni ponudbi, po želji pa tudi opomni na še posebej zanimive izdelke. Zaradi teh in številnih drugih funkcionalnosti je naša aplikacija ena najbolj priljubljenih aplikacij za pametne telefone v Sloveniji.

Seveda Hoferjeva aplikacija vključuje tudi podrobne informacije o izdelkih v naši ponudbi, poleg tega pa je uporabna tudi na poti: ko v tujem kraju iščete najbližjo Hoferjevo poslovalnico, je vaša najboljša sopotnica, saj z njeno pomočjo poslovalnico z lahkoto najdete, hkrati pa izveste tudi, kdaj je poslovalnica odprta.

Naše brezplačne storitve:

* Celotna ponudba na enem mestu: nikoli več ne zamudite naše posebne ponudbe in bodite vedno obveščeni o znižanih izdelkih.

* Le en sam klik vas loči od priročnega iskalnika poslovalnic, ki prikaže vse Hoferjeve poslovalnice v vaši bližini in informacije o trenutnih odpiralnih časih.

* Nakupovalni seznam na vašem mobilnem telefonu: izdelek iz naše ponudbe, ki vam je všeč, lahko shranite na nakupovalni seznam v vašem mobilnem telefonu. Tako se vam ne bo zgodilo, da bi ga pozneje v poslovalnici pozabili kupiti.

* Omrežna komunikacija: to dovoljenje služi predvsem prikazu aktualne posebne ponudbe in informacij o poslovalnicah. Poslani ne bodo nobeni podatki o uporabniku, razen tisti, ki so potrebni za delovanje opomnikov prek e-pošte. Več informacij najdete v naši izjavi o varovanju podatkov. Pred prikazom aktualnih informacij se izvede preverjanje, ali je vzpostavljena podatkovna povezava. Če povezava ni vzpostavljena, se pojavi opozorilo.
* Zagon sistema: pri ponovnem zagonu pametnega telefona so se do sedaj pobrisali vsi opomniki v aplikaciji (ne pa tudi opomniki, ki se pošiljajo prek e-pošte). S tem novim dovoljenjem se pri vsakem ponovnem zagonu telefona opomniki ponovno zabeležijo v sistemu.
* Dostop do zaščitenega pomnilnika: s tem dovoljenjem Hoferjevi aplikaciji omogočite, da v predpomnilniku shranjuje zemljevide storitve Google Maps. Hoferjeva aplikacija sama ne dostopa do zunanjega pomnilnika.
* Približna lokacija: uporaba GPS-a zahteva sorazmerno veliko procesorske moči. Zato Hoferjeva aplikacija pri iskanju bližnjih poslovalnic sprva uporabi druge možnosti določanja položaja.
* Vaša lokacija: za iskanje bližnjih poslovalnic je potrebna določitev položaja GPS.
* Krmilniki strojne opreme: v zavihku menija „bralnik QR-kod“ lahko pod točko „več“ s pametnim mobilnim telefonom preberete številne QR-kode, ki so natisnjene na embalaži naših izdelkov. Zato aplikacija potrebuje dostop do kamere.
More for you! Complete information about the offer and opening times were combined in one app!

No matter whether you’re at home or on the go, you can access information about our current special offer easy and comfortable access to products of particular interest but you can optionally be a reminder.

Hand writing a shopping list is the past, because we have prepared Hoferjevo app for smartphones. With our app certainly nothing you will not forget to buy. In addition, a free application it informed about current special offers, and optionally also remind especially exciting products. For these and many other functionalities of our application is one of the most popular applications for smartphones in Slovenia.

Of course Hofer app also includes detailed information about the products in our offer, in addition, it can also be used on the road: when in a foreign place looking for the nearest Hoferjevo office is your best companion, because with its help office is easy to find, but also learn when the office is open.

Our free services:

* All offers in one place: never miss our special offers and always be informed of the discounted products.

* Only one click separates you from the convenient search of establishments which displays all the Hofer offices in your area and information about current opening times.

* Shopping list on your mobile phone: a product from our range that you like, you can save on your shopping list on your mobile phone. So you’re right, that would be later in the store forgot to buy.

* Network communication: This license serves primarily view the latest special offers and information about branch offices. Sent will not be any information about the user, except for those necessary for the operation of reminders via e-mail. For more information, see our Privacy Policy. To display current information is performed to check whether the data connection is established. If the connection fails, a warning appears.
* System Startup: when restarting the smartphone have so far have deleted all the reminders app (but not the reminders are sent via e-mail). With this new authorization is on every reboot phone reminders re-recorded in the system.
* Access to protected memory: this permission Hoferjevi the app to cache stores the maps of Google Maps. Hofer application itself can access external memory.
* Approximate location: use of GPS requires a relatively high processing power. Therefore Hofer app to find nearby locations initially using alternative positioning.
* Your location: to search for nearby locations is required to determine the GPS position.
* Controller hardware: in the tab menu “QR code reader” be under “more” smart mobile phone number read QR-codes that are printed on the packaging of our products. Therefore, the app needs to access your camera.
Lahko se veselite naslednjih novih funkcij in izboljšav:

– Integracija potisnih obvestil.
– Podpora naprav z Android 10.
– Poenostavitev in izboljšanje skupne rabe.
– Izboljšanje celozaslonskega pogleda.

de.apptiv.business.android.aldi_si

100,000+

Android 5.0+

ABC