http://majorpak.com
ABC

VMAPP 1.1.3 APK App

June 3, 2020 0 By pakadmin

VMAPP  – App dùng để check mã QRCODE của sản phẩm để biết sản phẩm đó có phải của công ty phân phối không. Sử dụng một số chức năng lên đơn hàng và tìm kiếm, đánh giá đại lý của công ty , giúp cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng.
The App is used to check the QRCODE code of a product to know if it is a distribution company. Use a number of functions on order and search, evaluate the company’s agents, help improve customer service.
Cập nhập sửa lỗi.
Thêm đăng nhập bảo hành sản phẩm

com.vietmyapp.VMAPP

10,000+

5.0 and up

ABC